I CELE I ZADANIA

 1. Szkoła Muzyczna "Preludium" ma na celu rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności i zainteresowań muzycznych oraz przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki.

 2. Cele, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:

  a.  prowadzenie indywidualnych zajęć praktycznych nauki gry na instrumencie z elementami umuzykalnienia,

  b. prowadzenie grupowych zajęć muzycznych,

  c. organizowanie imprez umożliwiających prezentację osiągnięć uczniów szkoły,

  d. promocję uzdolnionych uczniów

 

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia praktycznej nauki gry na wybranym instrumencie są zajęciami indywidualnymi lub grupowymi (maksymalnie 2 osoby).

 2. O możliwości podjęcia przez uczestników zajęć grupowych decyduje nauczyciel.

 3. Zajęcia nauki pracy w zespole, wspólnego grania i wzajemnego słuchania są zajęciami grupowymi.

 4. Niezbędne elementy umuzykalnienia i teorii muzyki wprowadzane są na bieżąco podczas zajęć indywidualnych lub podczas zajęć grupowych.

 5. Uczniowi, który pobiera indywidualną naukę gry na instrumencie przysługują średnio miesięcznie cztery lekcje.

 6. Jedna lekcja trwa: dla uczniów do dziesiątego roku życia - 30 minut, a dla uczniów powyżej 10 roku życia - 45 minut.

 7. W uzasadnionych przypadkach Kierownik szkoły może ustalić inny czas trwania jednostki lekcyjnej.

 8. Termin zajęć indywidualnych ustalany jest przez ucznia lub rodzica bezpośrednio z nauczycielem, w czasie dogodnym dla obu stron.

 9. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach z instrumentu, po wcześniejszym powiadomieniu nauczyciela, zajęcia mogą zostać przełożone i odrobione w terminie późniejszym.

 10. Nie ma możliwości odliczania zajęć, które nie odbyły się z winy ucznia, i o których nie poinformował przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

 11. W ciągu jednego semestru szkolnego uczeń może odwołać maksymalnie dwa zajęcia, z uwzględnieniem pkt. 8 i 9. Wszystkie dodatkowo odwołane zajęcia podlegać będą opłacie jak za zajęcia odbyte.

 12. Zajęcia odbywają się wedle kalendarza roku szkolnego, tj. od września do czerwca, z uwzględnieniem przerw świątecznych i ferii zimowych.

 

III ZAPISY

 1. Uczniami Szkoły Muzycznej "Preludium" mogą być dzieci, młodzież i dorośli, chcący realizować zajęcia z instrumentu muzycznego lub poszerzać swoją wiedzę dotyczącą muzyki.

 2. Kandydaci do Szkoły Muzycznej "Preludium" przyjmowani są na podstawie złożonego formularza dostępnego w siedzibie szkoły lub na stronie internetowej www.preludium.org.pl. W przypadku kandydatów niepełnoletnich wniosek taki podpisują rodzice (opiekunowie prawni).

 3. Wraz z formularzem zgłoszeniowym składa się oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu.

 4. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest podpisanie z Fundacją im. Andrzeja Krzanowskiego umowy o świadczenie usług muzyczno - edukacyjnych oraz uregulowanie opłaty wpisowej.

 5. Rezygnację z nauki w ramach Szkoły Muzycznej "Preludium" składa się w formie pisemnej z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W imieniu uczniów niepełnoletnich rezygnację zgłaszają rodzice (opiekunowie prawni).

 

IV OPŁATY

 1. Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu pobierania nauki w ramach Ogniska Muzycznego ustalana jest przez Kierownika Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę czyli z Zarządem Fundacji im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach - Dziedzicach.

 2. Uczestników zajęć obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa.

 3. Opłaty naliczane są w każdym kolejnym miesiącu po przeprowadzonych zajęciach. Saldo opłat zostaje przesłane uczestnikom na wskazany w umowie adres elektroniczny do 5 dnia miesiąca.

 4. Uczestnik zajęć obowiązany jest uregulować wskazaną w pkt. 2. opłatę do 15 dnia danego miesiąca.

 5. Opłata w każdym miesiącu jest uzależniona od ilości przeprowadzonych zajęć.

 6. Za dwie usprawiedliwione nieobecności w każdym semestrze uczestnik nie ponosi opłaty.

 7. W sytuacji nieobecności jednego z dwóch uczestników zajęć naliczana jest opłata jak za zajęcia indywidualne.

 8. Wszelkie wpływy z działalności Szkoły Muzycznej "Preludium" przeznaczane są na cele statutowe Fundacji im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach - Dziedzicach, w tym, przede wszystkim na działalność szkoły.

 9. Kierownik Szkoły Muzycznej "Preludium" zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczniów te osoby, które nie wywiązują się z terminowego uiszczania opłat. 

 10. Cennik zajęć :

Rodzaj zajęć Cena za pojedyncze zajęcia Cena za miesiąc Opłata jednorazowa
Indywidualna lekcja na instrumencie/wokalna trwająca 45 minut 55 zł 220 zł*
Indywidualna lekcja na instrumencie/wokalna trwająca 30 minut 45 zł 180 zł*
Lekcja w duecie na instrumencie/wokalna trwająca 45 minut 35 zł od jednego uczestnika 140 zł*
Zajęcia grupowe, przy zapisie min. 4 uczestników trwające 45 minut 20 zł od jednego uczestnika 80 zł *
Indywidualna lekcja na instrumencie / wokalna trwająca 45 min z dojazdem do ucznia 60 zł od jednego uczestnika 240 zł
Indywidualna lekcja na instrumencie / wokalna trwająca 45 min online 45 zł 180 zł
Wpisowe 50 zł**
* - cena podana, przy założeniu czterech lekcji w miesiącu
**- opłata wpisowa obowiązuje przy zapisaniu uczestnika i jest opłata jednorazową, tzn. w kolejnych latach nauki nie jest pobierana. Przy zapisaniu rodzeństwa, opłata na drugie dziecko wynosi 25 zł, a przy każdym kolejnym, opłaty się nie pobiera.

Niniejszy regulamin opracowany został przez Zarząd Fundacji im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach - Dziedzicach.

Podbierz regulamin w pdf