Preludium


Regulamin Szkoły
  I CELE I ZADANIA
 1. Szkoła Muzyczna "Preludium" ma na celu rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności i zainteresowań muzycznych oraz przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki.
 2. Cele, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:
 • a. prowadzenie indywidualnych zajęć praktycznych nauki gry na instrumencie z elementami umuzykalnienia,
 • b. prowadzenie grupowych zajęć muzycznych,
 • c. organizowanie imprez umożliwiających prezentację osiągnięć uczniów szkoły,
 • d. promocję uzdolnionych uczniów
  II ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. Zajęcia praktycznej nauki gry na wybranym instrumencie są zajęciami indywidualnymi.
 2. Zajęcia nauki pracy w zespole, wspólnego grania i wzajemnego słuchania są zajęciami grupowymi.
 3. Niezbędne elementy umuzykalnienia i teorii muzyki wprowadzane są na bieżąco podczas zajęć indywidualnych lub podczas zajęć grupowych.
 4. Uczniowi, który pobiera indywidualną naukę gry na instrumencie przysługują średnio miesięcznie cztery lekcje, przy czym czwarta lekcja odbywa się w małych, maksymalnie pięcioosobowych, grupach.
 5. Jedna lekcja trwa: dla uczniów do dziesiątego roku życia - 30 minut, a dla uczniów powyżej 10 roku życia - 45 minut.
 6. W uzasadnionych przypadkach Kierownik szkoły może ustalić inny czas trwania jednostki lekcyjnej.
 7. Termin zajęć indywidualnych ustalany jest przez ucznia lub rodzica bezpośrednio z nauczycielem, w czasie dogodnym dla obu stron.
 8. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach z instrumentu, po wcześniejszym powiadomieniu nauczyciela, zajęcia mogą zostać przełożone i odrobione w terminie późniejszym.
 9. Nie ma możliwości odliczania zajęć, które nie odbyły się z winy ucznia, i o których nie poinformował przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 10. Zajęcia odbywają się wedle kalendarza roku szkolnego, tj. od września do czerwca, z uwzględnieniem przerw świątecznych i ferii zimowych.
  III ZAPISY
 1. Uczniami Szkoły Muzycznej "Preludium" mogą być dzieci, młodzież i dorośli, chcący realizować zajęcia z instrumentu muzycznego lub poszerzać swoją wiedzę dotyczącą muzyki.
 2. Kandydaci do Szkoły Muzycznej "Preludium" przyjmowani są na podstawie złożonego formularza dostępnego w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej www.preludium.org.pl. W przypadku kandydatów niepełnoletnich wniosek taki podpisują rodzice (opiekunowie prawni).
 3. Wraz z formularzem zgłoszeniowym składa się oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Rezygnację z nauki w ramach Szkoły Muzycznej "Preludium" składa się w formie pisemnej. W imieniu uczniów niepełnoletnich rezygnację zgłaszają rodzice(opiekunowie prawni).
  IV OPŁATY
 1. Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu pobierania nauki w ramach Ogniska Muzycznego ustalana jest przez Kierownika Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę czyli z Zarządem Fundacji im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach - Dziedzicach
 2. Opłaty naliczane są miesięcznie z góry do 10 każdego miesiąca i obowiązują od września do czerwca włącznie.
 3. Opłata w każdym miesiącu jest uzależniona od ilości przeprowadzonych zajęć.
 4. Za wszystkie nieobecności usprawiedliwione w poprzednim miesiącu przysługują stosowne odliczenia.
 5. Wszelkie wpływy z działalności Szkoły Muzycznej "Preludium" przeznaczane są na cele statutowe Fundacji im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach - Dziedzicach, w tym, przede wszystkim na działalność szkoły.
 6. Kierownik Szkoły Muzycznej "Preludium" zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczniów te osoby, które nie wywiązują się z terminowego uiszczania opłat.
 7. Cennik zajęć dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej www.preludium.org.pl
Regulamin Szkoły (pdf)

Niniejszy regulamin opracowany został przez Zarząd Fundacji im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach - Dziedzicach.